Högre doser av C-vitamin förkortar förkylningen

Att äta åtta gram C-vitamin under första förkylningsdagen snabbar på återhämtningen med 19%, visar forskning från Helsingfors universitet. Resultatet är i linje med tidigare studier om sambandet mellan C-vitamin och längden på en förkylning, men att högre doser ger ännu bättre effekt.
- Självdosering av C-vitamin måste ske så fort förkylningssymtomen uppkommer för att nå maximal effekt, säger Harri Hemilä, forskaren bakom studien.


Flera studier har visat att C-vitamin förkortar en förkylning jämfört med placebo. Dock har de flesta använt sig av låga doser, 1 g/dag. Vilken dos som är optimal har inte fastställts. De få studier som testat högre doser har inte gett några definitiva svar.

I den aktuella studien fann man en stark dos-responssamband mellan vitamin C och förkylningslängden, där högre doser resulterade i betydligt kortare förkylning.

Kortare förkylning med hög vitamin C dos

Forskaren Harri Hemilä från Helsingfors universitet analyserade resultaten från två olika studier där man prövat högre doser av C-vitamin.

I ena studien fick deltagarna antingen 3 gram C-vitamin vid första förkylningsdagen eller 6 gram. En dos på 6 g/dag kortade ner förkylningstiden med 17% jämfört med placebo och dubbelt så snabbt jämfört med 3 g/dag. Den andra studien prövade man 4 g/dag och 8 g/dag. Den högre dosen förkortade förkylningen med 19% jämfört med placebo och dubbelt så snabbt jämfört med 4 g/dag.

Ännu högre doser bör studeras

Båda studierna visade att det fanns en stark dos-responssamband mellan vitamin C och längden på en förkylning. Det linjära sambandet mellan dos och förkylningslängd öppnar upp för möjligheten att prova ännu högre doser.

– Det faktum att effekterna av vitamin C på förkylningslängden är konsistenta,  samt dess säkerhet och låga kostnad, så skulle det vara värt för personer med förkylning att pröva om 8 g/dag skulle vara fördelaktigt för dem, säger Harri Hemilä i ett pressmeddelande.

Han menar även att fortsatta studier där man använder ännu högre doser bör göras för att se om effekten är större.